EU - de 12 stjerner!

     Ved du hvad Kransen med de 12 stjerner, er et symbol for?

Det er symbolet for den katolske tro.

Dette symbol er lige så udbredt i de katolske kirker, som korset er i de kristne - evangeliske kirker. Dette symbol kaldes Maria-symbolet og findes på de fleste altertavler i Spanien, Italien, og mange andre katolske lande.
I mange katolske kirker er der desuden mange forskellige motiver, med dette hellige Maria-symbol, - en krans af 12 stjerner.
Dette symbol er nu blevet et meget fremtrædende mærke på EU, det store fællesskab.

Nogle forbinder denne tolvstjernede krans med EU
MEN endnu flere - specielt i Italien, Spanien og andre katolsk-dominerede lande, forbindes dette symbol med den katolske tro - den katolske kirke.
Som dansker kan vi jo, så sige, hvad betyder det, for mig som protestant er det et EU symbol.

Måske har du ret, - måske tænker du ikke, særligt meget over hvad det er du reklamerer for ved at køre rundt med sådan et DK skilt på din bil.

Men lad mig så spørge dig hvordan ville du have det med at køre rundt med et DK skilt der har den islamiske tros symbol?

Hvordan du ser på det er din afgørelse. Jeg for min del ønsker ikke at køre med nogen af delene.

En anden ting er, at det ifølge trafikministeriets bekendtgørelse Nr. 171 af 2. april 1993 paragraf 9 stykke 3, ikke er et lovligt DK skilt. Det vil sige at når det er en krans af tolv stjerner omkring DK, er det ifølge trafikministeriet ikke et lovligt DK skilt.

Du kan allerede nu finde det katolske EU - symbol næsten alle vejene, og det vil i de kommende år blive meget mere udbredt.

Som afslutning på EU - symbolet er der et par ting jeg gerne vil henlede din opmærksomhed på. Den danske chef forhandler Ersbøll, har ved flere lejligheder sagt at EU IKKE skal beskæftige sig med kirkelige - religiøse forhold.

Her i Danmark bekymrer vi os ikke om de religiøse forhold i EU, så her har det ikke den store betydning. Men prøv at blande Religion og EU sammen i de sydlige lande. Her er man vågen over for disse ting og sindene kommer let op på kogepunktet.

En EU parlamentariker sagde ved et møde i Ålborg for et par år siden.
"Hvis vi begynder at røre ved Italienerne og Spaniernes tro, så vil vi i løbet af et øjeblik få millioner af EU modstandere i stedet for tilhængere."

Den katolske kirke - Vatikanet er i høj grad en politisk magtfaktor, som ingen hverken i EU, USA eller andre lande kan komme uden om.
Men for ca. 1 milliard, ofte fanatiske tilhængere er vatikan-statens ord ofte lov.
Vatikanet er som den eneste organisation i verden medlem af FN.

En milliard, hvor mange mennesker er det?
Jeg har tænkt på hvad jeg kunne sammenligne det med, men jeg har ikke kunnet finde noget, som vil være forståeligt. Det er simpelt hen så mange mennesker at det er helt ufatteligt.
Hverken USA's eller det udelte Ruslands indbyggerantal kommer i nærheden af blot halvdelen af dette tal.
En organisation med så mange mennesker bag sig, er både en økonomisk, politisk og en religiøs sværvægter, som ingen kan komme uden om eller overse.

Det er da også derfor, at man kunne ændre, den normale afstemnings-procedure i Europarådet, da det katolske - Maria-symbol skulle vedtages, som EU's, Mærke.

I PRÆSTEFORENINGENS BLAD kunne man den 20. maj. 1994. Læse følgende.
"Europarådets generalsekretær Leon Marchal undrede sig over, at den sædvanlige forretningsgang blev brudt, da man fremskyndte vedtagelsen af Europaflaget til den 8. december.
Hvorfor?
Den 8. december er dagen for Jomfru Marias ubesmittede undfangelse. Vedtagelsen af loven om Mariaflaget som Europaflag skete på den dag, der af troende katolikker fejres for at ære Jomfru Maria, og må derfor ses som kronen på værket for dem i Europarådet, der ønskede at underlægge Europa, Jomfru Marias og dermed i sidste ende pavens myndighed.

Billeder, skulpturer og altertavler med Jomfru Maria og de tolv stjerner er som sagt et velkendt motiv i pavekirkens billedkunst, det er derfor utænkeligt, at de katolske politikere i Europarådet har været uvidende om dette.

Ligesom med ændringen af kalenderen, så foregik de fleste af forhandlingerne om EU-flaget bag lukkede døre, det er derfor meget begrænset hvor meget der er sivet ud til offentligheden, om de forhandlinger der har været om dette.

I PRÆSTEFORENINGENS BLAD dem 20. maj. 1994 skriver Sognepræst Jens Lyster.
"Under mit arbejde med at skaffe informationer om dette flags tilblivelse er jeg gang på gang blevet forundret over den uvidenhed og dernæst den manglende interesse, ja snarest uvilje, de officielle informationskontorer for Europarådet, Europaparlamentet og Folketinget m.m. har mødt mine forespørgsler med.


Jeg har forsøgt, at gå i dybden og at prøve på at, finde ud af om der er hold i de ting der er omtalt i de forskellige artikler.
Jeg har været i kontakt med, mange forskellige organisationer som f.eks.
EU oplysningskontoret
Folketingets EU oplysning
Kirkeministeriet
Flere forskellige af folketingets partier
Den katolske kirkes hovedsæde.
Uge bladet Notat
og mange, mange andre.

Min konklusion er, at selv om mange af de ting jeg har nævnt og som er omtalt i flere af disse artikler lyder meget fantastiske og urealistiske så er det alligevel troværdig tale.


Hvordan ser fremtiden ud?
Det er det meget svært at sige noget om, fordi de fleste af de forhandlinger der er om religiøse ting foregår for lukkede døre og når man endelig får fat på noget, så ser det på overfladen ud til at være ganske uskyldigt.

Jeg vil igen henvise til.
PRÆSTEFORENINGENS BLAD den 27. marts. 1998. I dette blad var der en artikel om Kirke, religion og livsanskuelse efter Amsterdamtraktaten og her er det specielt traktatens artikel 6A som bl.a. fokuserer på unionsborgernes tro og religion der er interessant. Men man skal lede med lup i traktatteksten for at finde tekststederne. Og når man endelig har fundet dem, forekommer de umiddelbart så små og ubetydelige, at man fristes til at opfatte dem som tomme og uskadelige udsagn. Men hvis man tænker sådan, tager man fejl.
Der er mange ting, som det kunne være meget interessant, at vide mere om, men da forhandlingerne og det forberedende arbejde foregår jo bag lukkede døre, er det meget begrænset, hvad man kan finde ud af før det er forsendt.

I ROSKILDE STIFTSBLAD nr. 8.. August, 1997 Kunne man læse følgende.
"Der består en fare for kirkerne og de religiøse samfund, hvis/når den overordnede samfundspolitiske myndighed får held til enten at integrere dem som dele af andre administrative strukturer og/eller at reducere dem til kulturfænomener henhørende under kulturpolitiken.
Artikel 6 A er en af de tre artikler i Amsterdamtraktaten, der i forhold til Grundlovens paragraf 20 indebærer overdragelse af suverænitet til EU og derfor gør en folkeafstemning nødvendig.
Det hedder bl.a. i Retsudvalgets notat (af 21. oktober 1997) til Folketingets Europaudvalg om Justitsministeriets redegørelse til Folketinget om suverænitetsafgivelse i forbindelse med Amsterdamtraktaten, at: "For så vidt angår anvendelsen af GRL paragraf 20 om suverænitetsafgivelse er det firkantet sagt afgørende, om traktaten indeholder nye bestemmelser, der giver EF ret til at udstede de regler, der er umiddelbart gældende for private personer eller virksomheder i Danmark.
Ud fra dette har Justitsministeriet vurderet at bestemmelserne i art. 6A (regler om ikke diskrimination), art. 129 A (regler om forbrugerbeskyttelse) og art. 236 (suspension af en medlemsstats rettigheder ved overtrædelse af menneskerettigheder m.v.) medfører suverænitetsafgivelse".
Allerede det, at en godkendelse af Amsterdamtraktaten betyder, at vi i Danmark fralægger os muligheden for selvstændig lovgivning inden for det område artikel 6 A handler om, er unægteligt en skærpende omstændighed, der kalder på en særlig opmærksomhed over for artiklens indhold.

I artikel 6 A står der: "Med forbehold af denne traktats øvrige bestemmelser og inden for rammerne af de beføjelser, som traktaten tillægger Fælleskabet, kan Rådet med enstemmighed på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet træffe hensigtsmæssige foranstaltninger til at bekæmpe forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering".

Med artikel 6A fralægger vi os muligheden for selv at bestemme på områder, som blandt andet gælder Race, Religion og tro.

Da artikel 6A har en meget afgørende betydning for væsentlige dele af den kristne tro, har jeg bedt Folketingets EU-oplysning om at få artikel 6A tilsendt. Hvilket jeg har fået, men jeg må sige at jeg blev meget forbavset da jeg så forsiden til den del af traktaten, hvor artikel 6A indgår.

SAMMENSKREVET TEKST VEDRØRENDE TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION OG EF-TRAKTATEN ARBEJDSDOKUMENT [ENDELIGE UDGAVE]

Her i overskriften er der to ord ARBEJDSDOKUMENT OG ENDELIGE UDGAVE som giver rige muligheder for at fortolke teksten efter behag.

Artikel 13 (Ams. Artikel 6 A) "Med forbehold af denne traktats øvrige bestemmelser og inden for rammerne af de beføjelser, som traktaten tillægger Fællesskabet, kan Rådet med enstemmighed på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet træffe hensigtsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering."


Vi skal være så ens, som muligt, vi skal alle være et stort fællesskab, et stort broderskab, et stort trossamfund!

TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Hans Majestæt Belgiernes Konge, Præsidenten For Forbundsrepublikken Tyskland. ... osv.
SOM ER BESLUTTET PÅ at skabe grundlag for en stadig snævrere sammenslutning mellem de europæiske folk,
Lagde du mærke til ordene "en stadig snævrere sammenslutning"

Artikel 4 (tidligere Artikel D)
Det Europæiske Råd tilfører Unionen den fremdrift, der er nødvendig for dens udvikling, og fastlægger de overordnede politiske retningslinjer herfor.

Lagde du mærke til hvilken fremdrift det er Rådet vil tilføre unionen? "den fremdrift, der er nødvendig"

I DET NY NOTAT den 29 august 1997 var der en artikel med overskriften "EU-regler har forrang for nationale love"
"Der har ikke i tidligere traktater været skrevet noget om, at Fællesskabets lov var hævet over vore egne love, og på det grundlag gik Danmark ind i det, der i 1973 hed Fællesmarkedet. Men i 1984 afsagde EF-domstolen en opsigtsvækkende dom. Den sagde, at EF-bestemmelser skulle gå forud for nationale bestemmelser, hvis der var uenighed om fortolkningen af regler. Senere gik man endnu videre og dømte, at EF-bestemmelser også går forud for et lands grundlov. Dette kaldes EF-rettens forrang.

Maastricht-traktaten tager ikke tydelig stilling til det spørgsmål, men siger, at medlemslandene skal "respektere gældende-fællsesskabsret". Det betyder, at alle skal rette sig efter Unionens regler og de domme, som EF-domstolen har afsagt.

I Amsterdam-traktaten står der i kapitel 9 stk. 2, at gældende fællesskabsret skal opretholdes fuldt ud.

Et af formålene med EU er en stadig snævrere sammenslutning mellem de europæiske folk.
For at det kan lade sig gøre er det nødvendigt, at der tages nogle beslutninger, som er imod og i strid med nationale interesser.

I artikel 4 hedder det, den fremdrift der er nødvendig for dens udvikling. Så magten og viljen for at gøre det der passer ind i EU's Politik er tilstede uanset hvad vi - Danskere siger.


Jeg vil ikke her bruge tid på at gennemgå de fire såkaldte forbehold, men kun meget kort nævne, hvad der står om EU borgerskabet i Traktaten om den europæiske union.

TRAKTAT OM DEN EUROPÆISKE UNION

SOM HAR DET FORSÆT, at indføre et fælles borgerskab for statsborgerne i deres lande,

ANDEN DEL: UNIONSBORGERSKAB
Artikel 17 (tidligere Artikel 8)
1. Der indføres et unionsborgerskab.
Unionsborgerskab har enhver, der er statsborger i en medlemsstat.
Unionsborgerskab er et supplement til det nationale statsborgerskab og træder ikke i stedet for dette.
2. Unionsborgerne har de rettigheder og er underkastet de pligter, der er indeholdt i denne traktat.

Hvordan kan det lade sig gøre når vi - Danskere har det forbehold, at vi IKKE ønsker et sådant fælles borgerskab?

Husker du ikke hvad der står i Artikel 4 (tidligere Artikel D)
Det Europæiske Råd tilfører Unionen den fremdrift, der er nødvendig for dens udvikling, og fastlægger de overordnede politiske retningslinjer her for.

26. >>> Anden del: Unions borgerskab.
Artikel 17 stykke 1.
Unionsborgerskab har enhver. Du bliver slet ikke spurgt, ligesom du automatisk er medlem af den danske folkekirke og derfor også helt automatisk betaler kirkeskat, således er det med EU borgerskabet, du får det helt automatisk.

Forbeholdet om møntunionen er det samme. Uanset hvor mange forbehold vi danskere har, så kommer vi helt automatisk med i møntunionen. F.eks. når du rejser i et andet EU land, vil du, uanset om du ønsker det eller ej være tvunget til at bruge Euroen. Det samme gælder når der kommer turister fra et EU-land, her til Danmark så vil de betale alle vegne med Euroen.
Danske firmaer, som handler med andre EU lande vil være nød til at handle i Euro.

I nogle Europæiske lande har prisskiltene på varen allerede nu, 2 forskellige priser - en i Euro og en anden i det pågældende lands valuta.
De fleste danskere er meget prisbevidste. Når du kommer ind i supermarkedet og ser priskiltene på varerne, en billig i Euro og en lidt dyrere i danske kroner - hvad vil du så vælge?
Du vil sandsynligvis betale i Euro og spare nogle penge.


For nogen tid siden var der en del tale om at PET, Politiets efterretnings tjeneste, havde registreret nogle mennesker, endog nogle af dem, uden at de selv var klar over det. Det var der mange, som blev meget oprørte over, men de glemmer at den registrering som PET har foretaget er mikroskopisk og ubetydelig, i forhold til den EU foretager.

En registrering af ALLE EU borgere er i fuld gang. Det er klart at en sådan registrering tager nogle år, men det gør ikke så meget. Hvornår det bliver min og din tur, det ved jeg ikke, men en ting er jeg sikker på og det er, at hvis vi ikke allerede er blevet registreret, så vil vi blive det i meget nær fremtid.

Den registrering EU foretager er langt mere vidtrækkende end den PET foretager.
I EUs registrering er der et utal af meget personlige oplysninger, religiøse og politiske holdninger. Din økonomiske situation, indtægter, udgifter og gæld.
Efterhånden, som der er mulighed for det vil denne EU-registrering også indeholde din DNA-profil. Det vil f.eks. ske i forbindelse med at du får en anden indsprøjtning, vaccination eller får taget en blodprøve.
Denne blodprøve vil så samtidig indgå i et DNA register over ALLE EU-borgere.
Dette åbner for mange virkeligt uhyggelige muligheder. Og derfor vil de fleste protestere meget kraftigt imod en sådan registrering, men her glemmer man to meget afgørende ting.
Det første er at EU - bestemmelserne går forud for alle nationale love.
Det andet er, at du sandsynligvis slet ikke vil opdage at du bliver registreret, da det er kombineret med flere andre ting, som tilsyneladende slet ikke har noget med en registrering at gøre, ligesom da man ændrede kalenderen. De fleste mente at det var en fordel og kun nogle meget få, som blev gjort til grin, kunne gennemskue bedraget og se at her var tale om en religiøs lov.

En meget væsentlig ting i forbindelse med dette er, at denne registrering ikke må forveksles eller sammenlignes med dyrets mærke. Registreringen og dyrets mærke er to vidt forskellige ting, og har for så vidt ikke noget med hinanden at gøre.

* Registreringen er hemmelig, det vil sige du ved ikke selv, hvornår du er blevet eller bliver registreret. Du ved heller ikke hvilke oplysninger din DNA frofil har givet eller hvilke andre meget personlige og følsomme oplysninger der er med i de oplysninger der er under din registrering, men en ting er helt sikker, at dine økonomiske, politiske og religiøse oplysninger er med.

* Dyrets mærke er IKKE hemmeligt. Modsat registreringen er det dig selv der skal bede om at få dyrets mærke, men da specielt de økonomiske fordele ved at have dyrets mærke er meget store, vil folk stille sig i kø for at få det, så snart det er muligt. Præster og andre vil gøre meget ud af at fortælle, at dyrets mærke ikke har nogen religiøs betydning, ligesom ændringen af kalenderen og cirklen med de tolv stjerner.

At dette ikke er rigtigt ved enhver der blot har en smule kendskab til Guds ord - Bibelen. Hvis du er interesseret i yderligere oplysninger om dyrets mærke og lignende ting kan du sandsynligvis finde noget om det på vore hjemmesider på Internettet. www.bibel-skolen.com, hvis ikke du kan finde noget der så send os et par ord, så vil vi gerne hjælpe dig.


I UDFORDRINGEN den 25. september nr. 39 1997 kunne man læse følgende artikel.
MICROCHIPPEN
ET MIDDEL TIL UBEGRÆNSET MAGT

Antti Torniainen Magister i historie, religion og samfundskundskab peger i denne artikel på de skræmmende muligheder der ligger i opfindelsen af microchips.

På baggrund af sin magtposition indenfor pengepolitikken vil det for eksempel være muligt for bestyrelsen i EUs centralbank, at udstede en bestemmelse der siger, at der kun kan handles ved hjælp af en microchips.

Da en microchips kun er på størrelse med et knapnålshoved, er der mange, mange muligheder for at den kan "gemmes" på eller i en person, endog uden at den pågældende selv er klar over det. Indsprøjtningen af en microchips, i mennesker er dog stadig et brud mod personlig integritet, garanteret af EU-medlemslandenes egne love, men da EU-bestemmelserne går forud for alle nationale love, blev der allerede for nogle år siden åbnet mulighed for en indsprøjtning af microchips. Husk på, at alle følsomme beslutninger i EU bliver truffet i største hemmelighed.

Der er ikke noget, som kan hindre EU i at udstede en bestemmelse der siger, at alle EU-borgere, inklusive den danske befolkning, kun kan købe og sælge ved hjælp af microchips placeret i et borgerkort eller under huden.

I England er der tale om, at udstyre børnelokkere med en sådan microchips, og på den måde holde øje med dem hele døgnet, uden de selv er klar over det.
I Florida har man udstyret 17.000 børn fra forskellige børnehjem med en microchips for lettere at kunne holde øje med dem.
I Sverige er 6000 mennesker forsynet med en microchips.


Hvad er de Religiøse fremtidsplaner inden for EU?

Planerne med EU er, at vi på ALLE måder skal være et stort folk!

Alle lande, det vil sige hele EU, for til den tid er der kun et stort land - EU.
Europas forenede stater!

De nuværende lande vil fortsat, have de navne de har nu, men til den tid er de ikke lande, men stater. De enkelte lande - stater vil fortsat have en vis indflydelse på, nogle af de love og retningslinier der skal være gældende i deres område.
Sådan er det også i dag hvor Danmark er opdelt i Amter.
Amterne kan i en vis udstrækning selv bestemme over deres område - men de væsentlige ting udenrigspolitikken den overordnede økonomi, den overordnede miljøpolitik, og mange, mange andre lignende ting, bestemmes IKKE af de enkelte Amter.

Disse ting vil til den tid blive bestemt af EU, og der er mange eksempler på, at dette allerede er ved at ske.

I 1991 udgav den katolske kirke en bog, med titlen "Kristi Mission"
I denne bog kan du læse hvad der er den katolske kirkes, erklærede mål.

Her får vi at vide, at de trossamfund der skal samles til en stor religion ikke blot er de Kristne kirker, men også alle andre trossamfund.
Det er selvfølgelig ikke noget der sker fra den ene dag til den anden, det vil tage nogle år, men det er det der er målet.

"Dette skal være vort motto: Alle kirker forenede for hele verdens omvendelse".

Mange ryster på hovedet og mener ikke, at det kan lade sig gøre at samle ALLE i et stort trossamfund, men det er en kendsgerning at nogle allerede har slået sig sammen og mange har indledt et meget snævert samarbejde og der er mange, rigtig mange inden for de forskellige trossamfund der arbejder for et endnu tættere samarbejde et større fællesskab, en større enighed, - et stort trossamfund.
Men der er også nogle, ganske vist kun nogle få som er imod denne sammenslutning af de forskellige trossamfund.

Doktor i religionshistorie B. B. Beach har skrevet en bog "En kirke for alle kristne". I denne bog dokumenterede han, hvor langt man er med disse planer.

Jeg kunne skrive meget mere om disse ting, men det vil jeg ikke, jeg vil derimod meget opfordre dig til selv at undersøge disse ting.

Husk på at ingen kan tjene to Herrer.
Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Matt 6,24.

Jeg kan ikke, du kan heller ikke.

Det er ikke et spørgsmål om et Ja eller et Nej til EU, men derimod et spørgsmål om et Ja eller et Nej til Jesus Kristus!

Du har i dag stadig, mulighed for at vælge.
I morgen er det måske forsendt.

Det koster noget at vælge Jesus!

Du vil få problemer og vanskeligheder ved at gå imod strømmen, men kære Ven jeg beder dig alligevel vælg Jesus. Jeg har selv valgt Jesus og jeg har mange gange erfaret, at det giver mange problemer og vanskeligheder, men jeg har også erfaret, at det er prisen værd!

For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Joh 3,16.

Var dette offer forgæves?